Đổi Thẻ Cào Tự Dộng

LƯU Ý:
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!

► Chỉ Kết nối Api với các Shop game, shop dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật, phát hiện khóa tài khoản v.v
► Shop bán acc roblox,liên quân,free fire,robux 120h với giá siu mlem tại đây
►Cần hỗ trợ về các vấn đề khác xin liên hệ tại đây

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12.5% 12.4% 13% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 13.5%
GDV 12.4% 12.3% 12.9% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 13.4%
100 giao dịch/tháng 12.3% 12.2% 12.8% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 13.3%
30 giao dịch/ngày 12.2% 12.1% 12.7% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 13.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7%
GDV 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6%
100 giao dịch/tháng 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
30 giao dịch/ngày 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 14.4%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 16.4% 16.4% 16.4% 14.9% 14.4% 12.9% 12.9% 11.9%
GDV 16.3% 16.3% 16.3% 14.8% 14.3% 12.8% 12.8% 11.8%
100 giao dịch/tháng 16.2% 16.2% 16.2% 14.7% 14.2% 12.7% 12.7% 11.7%
30 giao dịch/ngày 16.1% 16.1% 16.1% 14.6% 14.1% 12.6% 12.6% 11.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 20.9% 20.9% 20.9% 20.9% 20.9% 20.9% 20.9% 20.9%
GDV 20.8% 20.8% 20.8% 20.8% 20.8% 20.8% 20.8% 20.8%
100 giao dịch/tháng 20.7% 20.7% 20.7% 20.7% 20.7% 20.7% 20.7% 20.7%
30 giao dịch/ngày 20.6% 20.6% 20.6% 20.6% 20.6% 20.6% 20.6% 20.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 13.7% 12.4% 12.4%
GDV 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 13.6% 12.3% 12.3%
100 giao dịch/tháng 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.1% 12.2% 12.2%
30 giao dịch/ngày 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9%
GDV 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8%
100 giao dịch/tháng 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7%
30 giao dịch/ngày 12.6% 12.6% 12.6% 12.6% 12.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 13.4% 13.4% 14.1% 13.4% 13.4% 13.4% 13.4% 13.4% 13.4%
GDV 13.3% 13.3% 14.1% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3%
100 giao dịch/tháng 13.2% 13.2% 13% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2%
30 giao dịch/ngày 13.1% 13.1% 13% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9%
GDV 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8%
100 giao dịch/tháng 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7%
30 giao dịch/ngày 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6%