Đổi Thẻ Cào Tự Dộng

LƯU Ý:
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!

► Chỉ Kết nối Api với các Shop game, shop dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật, phát hiện khóa tài khoản v.v
► Shop bán acc roblox,liên quân,free fire,robux 120h với giá siu mlem tại đây
►Cần hỗ trợ về các vấn đề khác xin liên hệ tại đây 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12.2% 13% 13.7% 11.9% 11.9% 11.7% 12.2% 13.1% 13.4%
GDV/VIP 12.2% 13% 13.7% 11.9% 11.9% 11.7% 12.2% 13.1% 13.4%
100 giao dịch/tháng 12.2% 13% 13.7% 11.9% 11.9% 11.7% 12.2% 13.1% 13.4%
30 giao dịch/ngày 12.2% 13% 13.7% 11.9% 11.9% 11.7% 12.2% 13.1% 13.4%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 12.9%
GDV/VIP 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 12.9%
100 giao dịch/tháng 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 12.9%
30 giao dịch/ngày 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 12.9%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17.2% 17.2% 17.2% 16.7% 15.7% 14.2% 13.7% 13.7%
GDV/VIP 17.2% 17.2% 17.2% 16.7% 15.7% 14.2% 13.7% 13.7%
100 giao dịch/tháng 17.2% 17.2% 17.2% 16.7% 15.7% 14.2% 13.7% 13.7%
30 giao dịch/ngày 17.2% 17.2% 17.2% 16.7% 15.7% 14.2% 13.7% 13.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2%
GDV/VIP 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2%
100 giao dịch/tháng 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2%
30 giao dịch/ngày 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 13.7% 10.9% 10.9%
GDV/VIP 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 13.6% 10.9% 10.9%
100 giao dịch/tháng 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 12.1% 10.9% 10.9%
30 giao dịch/ngày 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 12.1% 10.9% 10.9%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4%
GDV/VIP 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4%
100 giao dịch/tháng 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4%
30 giao dịch/ngày 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.2% 11.2% 14.1% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2%
GDV/VIP 11.2% 11.2% 14.1% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2%
100 giao dịch/tháng 11.2% 11.2% 13% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2%
30 giao dịch/ngày 11.2% 11.2% 13% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 14.2% 14.2% 14.2%
GDV/VIP 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 14.2% 14.2% 14.2%
100 giao dịch/tháng 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 14.2% 14.2% 14.2%
30 giao dịch/ngày 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 14.2% 14.2% 14.2%