Cài đặt chứng chỉ SSL trong Parallels Plesk Panel hosting Godaddy

 1. Đăng nhập để Parallels Plesk Panel như admin. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đăng nhập vào máy chủ của bạn.
 2. Nếu cần thiết, chuyển sang cung cấp dịch vụ xem. Để biết thêm thông tin, xem Truy cập Service Provider Xem trong Plesk.
 3. Từ menu Hosting Services , click Domains
 4. Bên cạnh tên miền bạn muốn sử dụng, nhấn Open in Control Panel.
 5. Plesk 11,0-11,4: Đi đến trang Websites & Domains tab, và sau đó nhấp vào Secure Your Sites.. Plesk 11.5+: Đi đến Websites & Domains tab, nhấp vào Domains, và sau đó nhấp vào Secure Your Sites.
 6. Dưới tên Certificate, nhấp vào  Certificate name bạn muốn sử dụng.
 7. Tiếp đến trường Certificate, nhấn Certificate.
 8. Xác định vị trí tập tin CRT ký của bạn, chẳng hạn như 123456789.crt, và sau đó nhấp vào Open. ( tải về lúc mua SSL)
 9. Tiếp đến là lĩnh vực chứng nhận CA, nhấn Browse. ( You can download repository file name: gd_bundle.crt
 10. Xác định vị trí gd_bundle.crt, và sau đó nhấp vào Open.
 11. Nhấn vào Send File.
 12. Tới trang web & Domains tab, và sau đó nhấp vào tên miền ở dưới cùng của trang.
 13. Hãy chắc chắn rằng Enable hỗ trợ SSL được chọn, và sau đó chọn chứng chỉ SSL của bạn từ trình đơn.
 14. Nhấn OK.
 15. Nếu máy chủ của bạn đang chạy Linux, dừng lại và bắt đầu quá trình Apache. Nếu máy chủ của bạn đang chạy Windows, dừng lại và bắt đầu dịch vụ IIS.
 16. Nếu bạn gia hạn SSL thì cần phải tắt/bật lại "Enable SSL" trong Hosting Settings
To Top